Službe

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ

Muhamed Rebihić
, pomoćnik načelnika
Armin Varupa, stručni saradnik za pripremu i praćenje projekata razvoja
Vikica Rajić, stručni saradnik za energetsku efikasnost u Općini Vitez
Jusuf Sivro, stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Ismet Trako, viši stručni saradnik za poslovni razvoj i pružanje servisa
Dario Križanac, stručni suradnik za infr. raz. koje vodi i finansira općina Vitez
Ružica Martinović, viši referent za predmjere i kalkulacije
Branka Šarić, viši samostalni referent  za poslove obav.samostalene djelatnosti
Alma Zukan, viši samostalni referent za poduzetništvo
Nail Hodžić, samostalni referent za informiranje iz oblasti privrednih djelatnosti i loklanog razvojaSLUŽBA ZA FINANCIJE

Ivo Ančić,
pomoćnik načelnika
Ivana Maros, viši stručni saradnik za financije i budžet
Marija Jozić, viši stručni saradnik za trezor
Muamer Kragić, viši stručni saradnik - financijski knjigovođa
Zenaida Varupa, stručni saradnik - finansijski knjigovođa
Ružica Čeko, viši referent za obračun plaća likvidaturu i glavnu blagajnu
Senada Trako, viši referent za obračun plaća likvidaturu i glavnu blagajnu
Ivica Babić, viši referent - ekonomSLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, KATASTAR I URBANIZAM

Vesna Šilić, pomoćnik načelnika
Kristina Franjić, stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove i upravno rješavanje
Sanida Bešo, stručni saradnik za imovinsko pravne poslove i upravno rješavanje
Marijana Rajić-Mišković, stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti urban. i građ.
Aida Nukić, stručni saradnik za urbanizam i graditeljstvo
Zoran Luković, stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Janja Budić, viši referent za održavanje premjera i katastra nekretnina
Adis Mangić, viši referent za održavanje premjera i katastra nekretnina
Dino Zukan, viši referent za održavanje premjera i katastra nekretnina
Sulejman Mujanović, viši referent za ručnu i A O promjena i stručno teh. geodetske posloveSLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Enisa Žiško, pomoćnik načelnika
Tanja Pejović, inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i lokalne putove
Besim Spahić, inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i lokalne putove
Anita Marin, Inspektor za urbanističko-građevinske poslove
Adnana Rešić, viši samostalni referent za oblast komunalnih i stambenih djelatnosti
Jure Omazić, viši referent za protokol i poslove arhiva
Marija Matković, stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti građanskih stanja
Gordana Šafradin, viši referent - matičar
Irma Baručija, viši referent - matičar
Hanumica Varupa, viši referent za prijemnu kancelariju
Mina Haseljić, viši referent za protokol
Ana Brkan, viši referent za informiranje stranaka
Dragica Strukar, viši referent za oblast komunalnih uslugua
Haris Čišić, viši refrent za vođenje izvršnog postupka


SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Marija Grabovac, pomoćnik načelnika
Katica Radman, stručni suradnik za prosvjetu, sport, kulturu, informiranje i udruge građana
Inga Cakalin, viši stručni saradnik za boračko invalidsku zaštitu
Nermin Grabus, viši stručni saradnik za boračko invalidsku zaštitu
Namka Akeljić, viši referent za boračko invalidstku zaštitu
Dragana Čečura, viši referent za boračko invalidsku zaštitu
Marina Varešković, viši referent za rad mjesnih zajednica
Sivro Hidajet, viši referent za rad mjesnih zajednicaSLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Asim Ribo, pomoćnik načelnika
Pero Jerković, viši referent za popunu ljudstva i obuku struktura
Desanka Bojić, viši referent dežurni operativac i administrator
Mirsad Hrustić, viši samostalni referent za mjere i programe zaštite i spašavanja


STRUČNA I ZAJEDNIČKA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Ramajana Idrizović, sekretar općinskog vijeća
Bernard Mandić, stručni savjetnik za poslove normativne djelatnosti OV
Kristijan Kulić, viši stručni saradnik  za informatiku
Sanja Frljić, viši referent - tehnička sekretarica